SDG Move ร่วมให้ความเห็นพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบนโยบายของ Thailand Policy Lab

27 เมษายน 2566 – คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มนโยบาย ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการ Thailand Policy Lab สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

กระบวนการปรึกษาหารือของ Thailand Policy Lab ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ในบทบาทผู้วางแผนนโยบาย ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ และผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย ที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบนโยบายสาธารณะเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาแพลตฟอร์มนโยบายที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบนโยบายสาธารณะให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากที่สุด โดยได้นำแนวคิดและเครื่องมือของ Design Thinking มาใช้ในกระบวนการปรึกษาหารือ

แพลตฟอร์มเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมีจุดประสงค์เพื่อให้การวางแผนงานหรือนโยบายระดับชาติของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแพลตฟอร์มนี้ยังต้องการสร้างฟีเจอร์ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานระดับท้องถิ่นสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยท้ายที่สุดแพลตฟอร์มดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการปรับกระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศไทยให้มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

Thailand Policy Lab คือห้องปฏิบัติการนโยบาย ก่อตั้งโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือ UNDP เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกแบบและกำหนดนโยบายให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และเท่าทันความท้าทายใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพของผู้ออกแบบและกำหนดนโยบายสาธารณะ และส่งต่อเครื่องมือและความรู้ให้กับประเทศในเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆ

Last Updated on พฤษภาคม 5, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น