เวทีเสวนาวิชาการ “SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ
“SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030”
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายวิชาการเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ดำเนินการจัดงาน เวทีเสวนาวิชาการ “SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030” เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อย SDGs ที่มีสถานะวิกฤติ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์การประเมินสถานการณ์ SDGs ประเทศไทยของ SDG Index รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีเสวนาฯ คลิกที่นี่
(ส่งลิงก์เข้าร่วมห้อง Zoom ให้ทาง Email หลังจากลงทะเบียนแล้ว)


กำหนดการเวทีเสวนาฯ

 • 13.00 – 13.30 น. | ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนในระบบ Zoom
 • 13.30 – 14.00 น. | พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย
  • ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ Leadership Council ของ SDSN Thailand
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  • ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 14.00 – 14.40 น. | การเสวนา SDG Index 2023 และสถานะของประเทศไทย (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลภาษา) โดยวิทยากร
  • Grayson Fuller, Manager of the SDG Data & Index
  • Leslie Bermont Diaz, PhD, Lead of Economist, GCS Index
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ SDG Move และ Co-manager ของ SDSN Thailand
 • 14.40 – 15.00 น. | ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ SDG Index 2023
 • 15.00 – 16.30 น. | การเสวนา การขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งของวาระการพัฒนา 2030 โดยวิทยากร
  • ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนแห่งเอเชียแปซิฟิก (APRSCP Foundation)
  • นายสุรชัย คุ้มสมบัติ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (SHI) กระทรวงสาธารณสุข
  • ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค

Last Updated on ตุลาคม 2, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น