SDG Move – SDSN Thailand ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network – RUN) ครั้งที่ 6

23 มกราคม 67 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) ครั้งที่ 6 (The 6th RUN Summit) ภายใต้หัวข้อ “Enhancing research impact for sustainability transformation“ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในช่วงการกล่าวเปิดการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ได้แสดงเจตนารมณ์สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย RUN และเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Sustainable DevelopmentSolutions Network Thailand: SDSN Thailand) และได้รับเกียรติจาก Professor John Thwaites, Monash University and Chairman of the SDSN Association และศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDSN Thailand Leadership Council ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และอาจารย์นันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย เป็นตัวแทน SDG Move ในฐานะ National Host ของ SDSN Thailand เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้และนำทีมจัดกระบวนการร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็น Sustainability Research Dialogue พร้อมกับคณาจารย์และนักวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพจาก กองบริหารการวิจัย มธ.

Last Updated on มกราคม 24, 2024

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น