รองผอ. SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรในประเด็น “การพัฒนาเด็กกับความท้าทายสู่ SDGs” บทเวทีฟอรัมความรู้-เทรนด์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย

8 พฤษภาคม 2567 – ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมเป็นวิทยากรในฟอรัม “The Igniting Power of Well-being in Education” เวทีเผยแพร่องค์ความรู้ แนวโน้มกระแสนิยม การนำเสนอกิจกรรมทางกายที่ประยุกต์จากวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมเด็ก – เยาวชนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี และสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย รับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาเด็กกับความท้าทายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Childhood Development: A New Challenge to Achieve the SDGs)” ณ ​ห้องสื่อมวลชน อาคาร ท.103 ชั้น 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

สาระสำคัญในการบรรยายกล่าวถึงว่า เด็กคือพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ

  • เด็กที่ได้รับการดูแลสุขภาพและโภชนาการ จะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีในอนาคต ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ป่วยลงได้ อย่างไรก็ตาม ความปรวนแปรทางภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารโลก
  • เด็กที่ได้รับการศึกษาที่ดี มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะจะเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
  • การลงทุนด้านให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษา สุขภาพ และโภชนาการที่ดี ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสของเด็กแต่ละกลุ่ม ลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ และนำไปสู่การสร้างชุมชนที่ปลอดภัย เพราะสามารถลดการมีส่วนร่วมที่เด็กจะยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงและสิ่งผิดกฎหมายได้
  • ในอนาคต เด็กที่ได้รับการศึกษาที่ดี มีแนวโน้มจะเป็นผู้ริเริ่มรับมือและแก้ไขกับวิกฤติความท้าทายระดับโลก เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เวทีเผยแพร่ความรู้ครั้งนี้ จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท พรอสเพอร์ เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 ท่านจากหลากหลายสาขาที่ทำงานร่วมกับเด็ก ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักพัฒนาเด็กและเยาวชน

ที่มาภาพ: เดลินิวส์

Last Updated on พฤษภาคม 13, 2024

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น