ทีมสื่อสารความรู้ SDG Move ร่วมงาน Thai PBS Locals Open House สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสื่อสาธารณะท้องถิ่น

9 พฤษภาคม 2567 – ทีมสื่อสารองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดยดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ วันชนะ จิตตะ ผู้จัดการฝ่ายองค์ความรู้ และอติรุจ ดือเระ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ เป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมงาน แนะนำเครือข่ายศูนย์สื่อสร้างสรรค์เพื่อสาธารณะและเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น (Thai PBS Locals Open House) จัดโดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในฐานะเครือข่ายองค์กรขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมและประเด็นสาธารณะ

งานแนะนำเครือข่ายศูนย์สื่อสร้างสรรค์เพื่อสาธารณะและเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น (Thai PBS Locals Open House) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสื่อสาธารณะท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน พร้อมด้วยการลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันให้เกิดศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะระดับภูมิภาค (Regional Creative Hub) และเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตลอดจนเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น เพื่อร่วมหนุนเสริมบทบาทและคุณค่าของสื่อเพื่อสาธารณะในระดับภูมิภาค


Last Updated on พฤษภาคม 14, 2024

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น