Goal 16: Peace Justice and Strong Institution

เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (Promot... (เพิ่มเติม)

Goal 13: Climate Action

เป้าหมายที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent action to combat climate change and its impacts) มีเป้าห... (เพิ่มเติม)

Goal 11: Sustainable Cities and Communities

เป้าหมายที่  11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, s... (เพิ่มเติม)

Goal 10: Reduced Inequality

เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among countries) มีเป้าหมายย่อยที่เน้นไปที่การเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ... (เพิ่มเติม)

Goal 5: Gender Equality

เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน (Achieve gender equality and empower all women and girls) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็น... (เพิ่มเติม)

Goal 3: Good Health and Well-being

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) ม... (เพิ่มเติม)

Goal 2: Zero Hunger

เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and p... (เพิ่มเติม)

Goal 1: No Poverty

เป้าหมายที่ 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (End poverty in all its forms everywhere) ว่าด้วยการลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ ด้วย (ตามการนิยา... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 8 จาก 8 บทความ