เร่งกำจัดซากโซลาร์เซลล์

ที่มา: Dailynews

กรมโรงงานและอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนกำจัดซากแผงโซล่าเซลล์อย่างอย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละแผงมีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี ดังนั้นจึงมีเป้าหมายระยะยาว โดยการนำซากแผงโซลาร์ฯที่เสียแล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เป้าหมาย 3 ระยะ ได้แก่

  • ระยะสั้น: ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายการกำจัดซากฯ และกำหนดการตั้งโรงงานรีไซเคิล
  • ระยะกลาง : ส่งเสริมนโยบายยกระดับมาตรฐานการจัดการมลพิษ
  • ระยะยาว: นำซากของเสียแผงโซลาร์ฯกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

แม้ว่าการใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นทางออกของปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่หลังจากที่ มท.ได้เปิดไฟเขียวติดโซลาร์บนหลังคาได้แล้ว SDG move มองว่าเรายังคงต้องคำนึงถึงการวางแผนกำจัดมลพิษทางขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยจึงจะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตามเป้าประสงค์ที่ 7.3 และ 12.5 อย่างแท้จริง

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น