นครนิวยอร์ก-ไมอามี่หันเรียนวิทย์ฯ ชายฝั่ง (The Case for Citizen Science on Coastal Waters) #Planet

lead_large

ที่มา: Citylab.com

โรงเรียนต่างๆ ในนครนิวยอร์กและไมอามี่เริ่มปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรอบตัวมากขึ้น โดยในวิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา คุณครูจะพานักเรียนออกไปสัมผัสเรียนรู้จากสถานที่จริง ที่ไม่ใช่แค่การอ่านตำราและฝึกปฏิบัติในห้องทดลองดังรูปแบบเดิม เช่น นักเรียนทุกคนจะต้องเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ตนเองสนใจจากริมหาดมาศึกษาวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างจริงจัง

ด้วยเหตุนี้จึงนับว่าเป็นรูปแบบการศึกษาที่เกิดความยั่งยืน เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย เมื่อผู้อยู่อาศัยเข้าใจพื้นที่ของตนเองจึงนำมาซึ่งความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และเกิดความรับผิดชอบต่อสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วย

0ee50ba70

SDG move จึงมองเห็นไอเดียที่ว่า “The City is their LAB” เป็นการสะท้อนถึงความเข้าใจในการศึกษาที่แท้จริงเพราะเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในสังคม การมองว่าเมืองของเราคือห้องทดลอง จึงทำให้สามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้และพัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชน ทำให้กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 4.7 และเป้าประสงค์ที่ 12.8  อีกด้วย

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น