ลอสแองเจอลิสเร่งแก้ปัญหาผู้หญิงยากจน

LA COUNTY SUPERVISORS PUSH FOR INITIATIVE TO HELP WOMEN IN POVERTY

ที่มา : abc7.com

the Los Angeles County Board of Supervisors กำลังผลักดันการช่วยเหลือผู้หญิงในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่อย่างยากจน จากการสำรวจพอว่าสัดส่วนของผู้หญิงที่มีฐานะยากจนนั้นมีมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงเหล่านั้นยังต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรของตน โดยการช่วยเหลือครั้งนี้จะเน้นไปที่การสร้างงานสร้างอาชีพที่ผู้หญิงสามารถทำได้ การให้โอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย
การช่วยเหลือครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจต่อการใช้ชีวิตต่อผู้หญิงใน Los Angeles อยู่ไม่น้อย พวกเขายังหวังว่า ผู้นำคนอื่นๆ จะให้ความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีและอยากให้มีการให้โอกาสพวกเขามากขึ้นกว่าเดิมด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง ความพยายามผลักดันของภาครัฐนี้จึงเป็นไปตามเป้าหมายที่ 1 เรื่องการยุติความยากจนทุกรูปแบบ เป้าหมายที่ 2 เรื่องการยุติความหิวโหย เป้าหมายที่ 4 เป็นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  เป้าหมายที่ 10 เรื่อง ความไม่เสมอภาคภายในประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายที่ 5 เรื่องการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิง

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น