การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัย SDGs

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 12.oo น. โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัยทั้ง 12 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน 34692.jpg

กิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วยการที่ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รอง ผอ.สกว. ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำความสำคัญของการทำงานของทีมวิจัยที่จะเป็นพื้นฐานทางวิชาการที่สำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ต่อมา อาจารย์ชล บุนนาค ผู้ประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ทำความเข้าใจกับโจทย์วิจัยของโครงการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบการศึกษาและจุดเน้นเรื่องเป้าประสงค์ที่สำคัญที่สุด 30 เป้าประสงค์ ขอบเขตการศึกษาที่จะเป็นจุดเน้นในโครงการวิจัยนี้ แนวทางการดำเนินการศึกษาซึ่งจะเน้นไปที่การทำวิจัยในภาพรวมระดับประเทศ เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย ที่จะใช้การวิจัยนี้เป็นพื้นที่ในการสร้างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการทำวิจัย SDGs ในเชิงลึกต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการตกลงกันเรื่องปฏิทินการดำเนินการ และแนะนำผู้ประสานงานการวิจัยในด้านต่าง ๆ อีกด้วย (ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ presentation ได้ที่นี่))

calendar-research-grant-orientation-v2

หลังจากนั้น ดร.บัณฑูรย์ เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอภาพรวมและความคืบหน้าของการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย โดยอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs กับข้อตกลงและแผนพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศไทย (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ ฯลฯ) โครงสร้างการทำงานของภาครัฐ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ความคืบหน้าในการดำเนินงานของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย (ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ presentation ของ ดร.บัณฑูรย์ได้ที่นี่)

34691.jpg

ในช่วงท้ายมีการถามตอบและแลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการวางแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างทีม SDG Move และทีมวิจัยต่าง ๆ ก่อนที่จะสิ้นสุดกิจกรรมในวันนี้

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น