มูลนิธิมั่นพัฒนา ขยายเครือข่ายด้วยการสร้างผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

 ที่มา: tsdf.or.th
โครงการ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนลำดับที่ 17 เรื่อง การเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน)
จากการให้คำนิยามใหม่ที่ว่า “การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน”

เนื่องจากผลปรากฎตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดวิกฤติปัญหามามากมาย สร้างความเสียหายให้กับทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ มูลนิธิบุคคลพอเพียงตระหนักว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ นั่นคือการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

 

มูลนิธิบุคคลพอเพียง จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และโครงการพลังปัญญา จัดทำโครงการ “ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” ขึ้นเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยวิถีพอเพียง ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปขยายผลสู่ประชาชารอบข้าง สร้าง “ชุมชนพอเพียง” ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้มีวิธีลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการแบ่งปันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่ความสุขและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย

“การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน”

Print

มูลนิธิบุคคลพอเพียงคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ที่ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 250 คน จากทั่วประเทศ มาร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชุมชนชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

  • พลังปัญญามิติใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชาและศาสตร์สากล) จากโครงการพลังปัญญา
  • เกษตรทฤษฎีใหม่ และการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากสำนักงาน กปร.
  • การวางแผนทางการเงิน และเคล็ดไม่ลับเศรษฐีพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  • ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง จากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ระยะเวลาฝึกอบรม ครั้งละ 3 วัน (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) 4 ครั้ง รวม 12 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน พ.ศ.2559

“ความพอเพียง นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน”
den_3318-3_

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น