SDG Updates | Standards for SDG Bonds: กลไกระดมทุนเพื่อบรรลุ SDGs

พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ

รู้จัก PRACTICE ASSURANCE STANDARDS FOR SDG BONDS อีกหนึ่งการพัฒนากลไกเพื่อระดมทุนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG Bond เป็นตราสารหนี้ที่ออกขึ้นเพื่อใช้ในการระดมทุนให้กับกิจการ ธุรกิจที่ดำเนินงานส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้การออกตราสารนั้นเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน SDG Impact จึงได้เสนอหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและผู้ออกตราสารหนี้ในการกำหนดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs โดยมีการกำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ เอาไว้จำนวน 6 มาตรฐาน ได้แก่

  1. ตราสาร SDG Bond จะต้องมีวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายที่จะลงมือทำเพื่อสร้างผลกระทบต่อ SDGs ทั้งในเชิงเป้าหมายและกลยุทธ์
  2. ผู้ออกตราสารจะต้องบรรจุตัวชี้วัดวัดผลกระทบและการจัดการที่ดีไว้เป็นหนึ่งในข้อกำหนดรูปแบบของตราสาร
  3. ผู้ออกตราสารต้องกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อเลือกและดำเนินการจากผลกระทบในอดีต และการประเมินกิจกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโครงการ SDG Bond
  4. ตราสาร SDG Bond ต้องถูกออกแบบให้มีการดำเนินงานหรือมาตรการเพื่อสร้างผลกระทบที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้ออกตราสารจะต้องจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ SDG Bond และรายงานความก้าวหน้า ผลลัพธ์ที่ส่งเสริม SDGs อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
  6. ต้องมีกระบวนการกำกับดูแลของผู้ออกตราสารให้มีบริบทการดำเนินงานที่เหมาะสมและเอื้อต่อการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมาตรฐานที่กำหนดมานี้ใช้กับโครงการตราสารหนี้ SDG ที่หมายรวมถึง:

  • การใช้พันธบัตรที่ออกโดยโปรแกรมของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (ICMA) Green / Social / Sustainability (GSS) หลักการตราสารหนี้และแนวทางกระบวนการสมัครใจสำหรับการออกพันธบัตร GSS Use-of-Proceeds ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Climate Bonds หรือออก ภายใต้มาตรฐาน EU Green Bond Standard
  • พันธบัตรจะต้องเชื่อมโยงกับ SDGs โดยคูปองที่จ่ายโดยผู้ออกพันธบัตรนั้นจะต้องเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายต่อผลลัพธ์ SDGs ในทางตรง

ทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการขอรับความคิดเห็นและคำปรึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ก่อนจะมีการขอรับความคิดเห็นและนำเสนอต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

เข้าถึงตราสารฉบับเต็มได้ที่นี่

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น