SDG 101 | รู้หรือไม่? การนำ SDGs ไปใช้จริง เราจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายย่อย (Target) มากกว่าตัวชี้วัด (Indicator)

เพื่อให้ SDGs เป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงจำเป็นต้องมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบโครงสร้างของ SDGs ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย  ระ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? ความเท่าเทียมทางเพศตาม SDG 5 ยังไม่ครอบคลุมถึง LGBTQI

เนื่องจาก SDGs ต้องการให้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้กระบวนการเจรจา ลงความเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในแต่ละเป้าหมาย นอกจากต้องคำนึงถึงความสำคัญเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Right to know สิทธิได้รู้ : การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างไรต่อการบรรลุ SDGs

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการกำลังเป็นที่กล่าวถึงในสังคมอย่างมาก เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? การจะให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มตามหลักการของ SDGs ได้เราต้องโฟกัสคนบางกลุ่มให้มากขึ้น

 แม้ SDGs จะให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มตามหลักการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive Development)  แต่เพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงได้ เราจำต้องรู้ว่าเรากำลังทำงานกับใคร หรื... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่ เลขเป้าหมายของ SDGs ไม่ได้เรียงตามลำดับสำคัญ

เรามักคุ้นชินกับการตั้งเป้าหมายที่มีการเรียงลำดับประเด็นสำคัญจากน้อยไปมาก จึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า SDGs 17 เป้าหมาย ถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ กล่าวคือ SDG 1 สำคัญที่สุด ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 |รู้หรือไม่? แม้จำ SDGs 17 เป้าหมายไม่ได้เราก็ยังนำ SDGs ไปใช้ได้ถ้าเข้าใจ 5 หลักการนี้

SDGs 17 เป้าหมายเป็นเสมือนกรอบที่ช่วยให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน แต่ในบางครั้งการทำตามประเด็นที่ SDGs ระบุเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจริงได้ ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ข้อสังเกตต่อ SDGs ของเมียนมา ในวันที่แผนพัฒนาประเทศที่วางไว้อาจหยุดชะงัก

เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนเศษที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ พม่า อยู่ในภาวะโกลาหลภายหลังการรัฐประหารภายใต้การนำของพลเอกอาวุโส มิน อ่องหล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาเมื่อวันท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ทำความเข้าใจ Loss & Damage และผลกระทบที่คนไทยต้องเผชิญ เมื่อ Climate change รุนแรงขึ้น ประเด็นน่าสนใจงานเสวนาวิชาการศูนย์วิจัยนโยบายและเศรษฐกิจสีเขียว (Pro-green)

พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ ‘หนาวน้อย หนาวสั้น เสี่ยงน้ำท่วม’ ข้อมูลทางวิชาการหลายแหล่งบอกกับเราว่าในอนาคตหลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะอากาศแปรปรวนฤดูหนาวสั้นลง อ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | “Good Health and Well-being: เมื่อนิยามของสุขภาพดี’ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ร่างกายแข็งแรง”

“Good health and Well-being” ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals: SDGs) ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลกที่ต้อ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | แก้กฎหมายอาญาเปิดทางให้ ‘ทำแท้ง’ถูกกฎหมาย มองมติของสภาผู้แทนฯ ผ่านเลนส์ SDGs

การทำแท้งเป็นประเด็นที่ถกเถียงในสังคมมาอย่างยาวนาน ด้วยความละเอียดอ่อนทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างหลักการ สิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายของหญิงที่ตั้งครรภ์ กับคุณค่าทางศีลธรรม ความเช... (เพิ่มเติม)