Author: Pimnara Intaprasert

Author

  • Pimnara Intaprasert

    Editor | คนทำงานข้ามสายที่ชอบมองภาพใหญ่และอยากเห็นงานพัฒนามองทุกศาสตร์อย่างเชื่อมโยง

SDG Recommends

SDG Recommends | ไม่ทิ้งผู้อพยพไว้ข้างหลัง เแนะนำผู้ใช้ข้อมูลในการแยกแยะตัวชี้วัด SDGs ตามสถานะการย้ายถิ่นฐาน โดย IOM

การอพยพ โยกย้ายถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม... Read more.