SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021

การติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เกิดขึ้นจริงและเป็นก... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานพันธมิตรบริษัทยักษ์ใหญ่ชี้ LGBT+ เป็นกลุ่มคนสำคัญที่มีผลต่ออนาคตธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แม้ในระดับตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จะไม่ได้ระบุประเด็นเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) เอาไว้อย่างตรงไปตรงมาด้วยความละเ... (เพิ่มเติม)

โควิดในเรือนจำ: เมื่อ ‘เรื่องในคุก’ ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลัง

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเรือนจำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ไทยมียอดผู้ติดเชื้อรายวันแตะตัวเลขหลักหมื่นเป็นครั้งแรกน... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? พวกเราก็สามารถมีส่วนช่วยรายงานสถานการณ์ SDGs ได้

ในทุกปีแต่ละประเทศจะมีการทบทวนการขับเคลื่อน SDGs ภายในประเทศและจัดทำรายงานตามความสนใจ (Voluntary National Review: VNR) ในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริงเสนอต่อเวทีสหป... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Health Promotion – แนวคิดที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีทำงานในวงการสาธารณสุขไทย

หลังจากตอนที่แล้วเราได้นำเสนอถึงความหมายของสุขภาพที่ดี และปัจจัยสังคมที่มีผลต่อการกำหนดฃสุขภาพ โดยทั้งหมดบอกกับเราว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นขึ้นได้ต้องอาศัยการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? การศึกษาไม่ได้อยู่แค่ใน SDG 4

นอกจากการศึกษาจะเป็นประเด็นหลักของ SDG 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว ยังมีบางประเด็นที่เป็นเรื... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? น้ำจืดกับน้ำเค็มไม่ได้อยู่ใน SDGs เป้าหมายเดียวกัน

อีกประเด็นที่ใกล้เคียงกันจึงทำให้เกิดความสับสนได้ว่าประเด็นนี้อยู่ใน SDGs เป้าหมายใด คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำ วันนี้เราจะมายกตัวอย่างประเด็นที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเพื่อที่ต่อไปเราจ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? อาหารที่เรากินกับเศษอาหารเหลือทิ้งอยู่ใน SDGs คนละเป้าหมายกัน

เนื่องจาก SDGs บางเป้าหมายมีประเด็นที่ใกล้เคียงกันจึงทำให้เกิดความสับสนได้ว่าประเด็นนี้อยู่ใน SDG วันนี้เราจะมายกตัวอย่างประเด็นที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด เช่น ทุกคนมักเข้าใจว่า... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? ปัจจุบันประเทศไทยบรรลุ SDG1 ความยากจนแล้ว

เป้าหมายเพียงข้อเดียวที่ประเทศไทยบรรลุแล้วคือ SDG 1 ขจัดความยากจน  ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2030 ทั่วโลกต้องไม่มีคนยากจน โดยวัดจากรายได้ต่อหัวของประชากรทั่วโลกต้องสูงกว่า... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? คนธรรมดาแบบพวกเรา ก็มีส่วนช่วยให้โลกบรรลุ SDGs ได้

แม้เราจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือมีบทบบาทในการออกนโยบายก็มีส่วนช่วยให้โลกบรรลุ SDGs แบบจับต้องได้ได้ด้วยการ ‘เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม’ และเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคน ‘ช่างเลือก’ เช่น เปลี่... (เพิ่มเติม)