SDG Updates | SDG Move จัดอบรม SDGs เพื่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ทีม SDG Move จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับใช้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานจาก SDG Move นำโดย อาจารย์นันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์นันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย โครงการ SDG Move

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นองค์กรมหาชนที่มีหน้าที่เสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และสนับสนุนการผสมผสานองค์ความรู้ใหม่ๆ กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ

สวพส. มีพื้นที่ดำเนินงานในด้านการวิจัยและการพัฒนาหลายจังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันตก และจังหวัดเลย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โดย สวพส. มีแผนที่จะนำ SDGs เข้าไปผนวกกับการทำงานปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทำงานภายในหน่วยงาน การวิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน และการขยายผลโครงการต่าง ๆ ให้มีความยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วน

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

2 thoughts on “SDG Updates | SDG Move จัดอบรม SDGs เพื่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

  1. ดิฉันสนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำ SDGs เข้าไปผนวกกับการทำงานปัจจุบัน ร่วมทั้งมีความรู้พื้นฐานและในเชิงลึกของปัญหาด้านต่างๆ มากขึ้นด้วย

    หากมีการจัดกิจกรรมในครั้งถัด โปรดแจ้งผ่านทางอีเมลของดิฉัน

    ขอบพระคุณค่ะ

    1. สวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้ความสนใจ
      ขณะนี้ทางโครงการมีการหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมให้ความรู้เชิงลึกเพื่อการนำไปใช้ โดยจะเริ่มนำร่องในปี 2564 หากมีความคืบหน้าจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และ facebook fanpage อีกครั้งหนึ่งนะคะ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น