จิตแพทย์ช่วยคนไข้ปรับ ‘พฤติกรรมสุขภาพ’ สู่การมี ‘สุขภาพกาย’ และ ‘สุขภาพหัวใจ’ (ที่ดี) ที่นอกเหนือไปจาก ‘สุขภาพจิต’

การศึกษาเดิมชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของ ‘สุขภาพจิต’ (mental health) กับ สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด’ (cardiovascular health) โดยให้ความสนใจไปที่ปัจจัยเสี่ยงอย่างการมีอารมณ์ด้านลบหรือโรคซึมเศร้า ทำให้ในบางกรณีของการรักษาโรคหัวใจมีการรักษาโรคซึมเศร้าร่วมด้วย

ทว่าจุดบอดของการรักษา กลุ่มโรคซึมเศร้า’ (major depressive disorders) พ่วงกับคนไข้โรคหัวใจที่สัมพันธ์กันเพียง 15% ไม่อาจครอบคลุมคนไข้โรคหัวใจทั้งหมดที่ไม่เข้าข่ายโรคซึมเศร้าได้ บทบาทของ ‘จิตแพทย์’ จึงมีความท้าทายขยายออกไปเพื่อรักษาคนไข้โรคหัวใจทั้งที่มีและไม่มีโรคซึมเศร้า เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพกาย สภาพจิตใจ และอารมณ์ที่ดีขึ้น

‘สุขภาวะหรือความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)’ เป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญของการเสริมสร้างการมีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดี ส่งผลสัมพันธ์ทั้งในมุมชีวภาพ (ปราศจากโรคหัวใจ) และพฤติกรรมทางกายภาพ (การหันมารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ไปจนถึงการหยุดสูบบุหรี่)

ภาพจาก www.psychiatrictimes.com

โดยบทบาทการรักษาและบำบัดของจิตแพทย์อย่างผสมผสานแบบ ‘การแทรกแซงทางจิตวิทยาเชิงบวก’ (Positive Psychology Interventions) ได้รับความนิยมมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับ สุขภาวะทางจิต’ (Mental Well-being)’ ที่ดี นอกเหนือจากสุขภาวะในมิติทางกาย ทางสังคม และทางปัญญา โดยเป็นการช่วยลดความเครียด ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสงบ ให้ตระหนักถึงความเข้มแข็งของตวเอง เลือกมองโลกในด้านดีและรู้สึกขอบคุณ รู้สึกถึงการมีเป้าหมายในชีวิต ไปจนถึงปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ’ (Health Behavior) ให้รักและดูแลสุขภาพ อาทิ การหันมาใส่ใจกับการออกกำลังกาย ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดและรักษาโรคหัวใจ และในท้ายที่สุดเป็นการลดจำนวนคนไข้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วย

‘#SDG3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าประสงค์ที่ 3.4 พูดถึงการป้องกันโรคไม่ติดต่อ การสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี’

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่:

SDG Updates | “Good Health and Well-being: เมื่อนิยามของสุขภาพดี’ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ร่างกายแข็งแรง”

แหล่งที่มา:

https://www.psychiatrictimes.com/view/positivism-heart-health-issues-for-psychiatrists

#SDGWatch #HealthandWellbeing #SDG3

Last Updated on เมษายน 6, 2021

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น