SDG 101 | รู้หรือไม่? แม้ SDGs จะเป็นเป้าหมาย ระดับโลกแต่จะสำเร็จได้ต้องให้ความสำคัญกับท้องถิ่น

เพราะ SDGs เป็นเป้าหมายที่เน้นการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับฐานราก แถมปัญหาแต่ละพื้นที่ยังมีรายละเอียดต่างกัน การทำให้คนท้องถิ่นผู้ใกล้ชิดกับปัญหาได้แสดงความเห็นสะท้อนความต้องการโดยตรงจึงสำคัญมาก ดังนั้นในการอยากลงมือนำ SDGs ไปใช้จริงจึงต้องเริ่มฟังเสียงคนในพื้นที่เป็นหลัก หรือที่เราเรียกว่า Localizing SDGs 

Localizing SDGs เป็นกระบวนการที่นำเอาบริบทเชิงพื้นที่เข้าไปผนวกในแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เรื่อง SDGs ในระดับประเทศ กระบวนการนี้ไม่เพียงสอดคล้องกับการทำงานแบบ ‘ล่าง สู่ บน’ เท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การบรรลุ SDGs ใกล้ความจริงมากขึ้น เพราะว่าเป้าประสงค์ (Target) ของ SDGs แทบทุกข้อเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในหน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้งสิ้น วิธีนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. Awareness-Raising: สร้างความตระหนักรู้เรื่อง SDGs ให้กับหน่วยงานระดับท้องถิ่นไปจนถึงคนในพื้นที่
  2. Advocacy: รวมเอาความคิดเห็น ข้อมูลจากท้องถิ่นเข้าไปอยู่ในแผนการพัฒนา
  3. Implementation: ลงมือนำ SDGs ไปใช้จริงในพื้นที่ ซึ่งทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ SDGs เป็นเครื่องมือหาความต้องการเพื่อจัดลําดับความความสำคัญของเป้าหมายให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ทำให้เกิดการแบ่งงานกันทำของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนำไปใช้ในวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
  4. Monitoring: ติดตามและประเมินผล

สำหรับผู้สนใจกระบวนการ LocalIzing สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือที่ SDG Move ได้ทำการแปลและเรียบเรียงได้ที่
แผนที่นำทางเพื่อการพัฒนา SDGs ในระดับพื้นที่: การดำเนินการ และการติดตามผล ของ Global Taskforce of Local and Regional Governments และ UN Habitat 

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น