กฎหมายแรงงานใหม่ของโปรตุเกส ห้ามนายจ้างส่งข้อความเรื่องงานหาลูกจ้าง ‘นอกเวลางาน’

โปรตุเกสออกกฎหมายแรงงานใหม่ สั่งห้ามนายจ้างส่งข้อความและอีเมลถึงพนักงานนอกเวลาทำงาน ซึ่งตอบสนองต่อการขยายตัวของรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนมาทำงานจากบ้านเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยอยู่บนพื้นฐาน “สิทธิในการพักผ่อน” ของทุกคน

กฎหมายใหม่นี้ได้รับการอนุมัติเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อการปรับปรุงสมดุลชีวิตและการทำงานเนื่องจากการทำงานจากที่บ้านหรือการทำงานระยะไกล กฎหมายนี้ทำให้โปรตุเกสเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานอันเป็นผลโดยตรงจากการระบาดของโควิด-19

ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ นายจ้างอาจถูกลงโทษเป็นค่าปรับหากติดต่อลูกจ้างหรือพนักงานนอกเวลาทำการ และนายจ้างยังถูกห้ามมิให้มีการติดตามตรวจสอบการทำงานของพนักงานขณะทำงานที่บ้าน นอกจากนี้ บริษัทยังต้องช่วยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของลูกจ้างที่เกิดจากการทำงานจากที่บ้าน เช่น ค่าไฟฟ้าและค่าอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น โดยสามารถระบุให้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

นอกจากการติดต่อเรื่องงานในเวลาพักผ่อน ยังมีกฎใหม่ในการอนุญาตให้พนักงานที่มีลูกสามารถทำงานจากทางไกลได้ โดยพนักงานที่เป็ฯพ่อแม่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานที่บ้านโดยไม่มีกำหนด และไม่ต้องขออนุญาตจากนายจ้างก่อน จนกว่าบุตรจะอายุครบแปดขวบ

การทำงานทางไกลอาจทำให้พนักงานรู้สึกโดดเดี่ยว ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่ตอบรับกับการทำงานที่บ้านยังรวมมาตรการในการดูแลสุขภาพจิต โดยมีการเสนอให้บริษัทต่าง ๆ จะต้องจัดการประชุมแบบพบหน้าอย่างน้อยหนึ่งครึ่งในทุกสองเดือน

อย่างไรก็ตาม กฎหมายแรงงานใหม่ที่ห้ามการติดต่อลูกจ้างเรื่องงานนอกเวลาทำงานนี้ ไม่ครอบคลุมบริษัทที่มีพนักงานไม่เกินสิบคน

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษกิจ
- (8.8) ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- (3.4) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2573

ที่มา :
Portugal makes it illegal for your boss to text you after work in ‘game changer’ remote work law (Euronews)
Portugal bans bosses texting staff after-hours (BBC)

Last Updated on พฤศจิกายน 15, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น