รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งนักวิจัยโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคม

ประกาศศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่อง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งนักวิจัยโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคม

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง นักวิจัยโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิจัยโครงการ จำนวน 1 อัตรา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคม

2. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

 1. ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ/นักวิจัยระดับสูง ร่วมออกแบบวิธีวิจัยศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลวิจัยในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานผลการศึกษาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 2. วางแผนงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานนตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

3. หน้าที่นักวิจัยโครงการ

 1. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการวิจัย
 2. วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล นำเสนอผล และจัดทำข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
 3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ
 4. นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 5. ผลิตบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แจงตลอดจนให้บริการข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย แก่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 7. สร้างเครือข่ายทางการวิจัยและบริการวิชาการ
 8. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ

4. คุณสมบัติ 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
 2. หากมีประสบการณ์วิจัยเกี่ยวกับตัวชี้วัด การประมวลผลเชิงสถิติ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ประสานงานโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความสนใจและความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 5. สามารถเขียนงานวิชาการด้วยภาษาไทยในระดับดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานได้ในระดับดี 
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 7. มีภาวะผู้นำ เข้าใจการดำเนินงานโครงการในภาพรวมและสามารถดำเนินงานในหน้าที่ได้ด้วยตัวเอง
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดกว้าง กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 9. ทักษะเป็นผู้สื่อสารอย่างมีศิลปะและเป็นผู้ฟังที่ดี
 10. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานได้
 11. มีทักษะในการบริหาร มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 12. สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นได้
 13. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565

5. ค่าตอบแทน
เริ่มต้น 22,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษกรณีรับผิดชอบภาระงานอื่น ๆ

6. ระยะเวลาการทำงาน
12 เดือน (มีโอกาสต่อสัญญาในอนาคต)

7. การรับสมัคร

7.1 กำหนดรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมส่งชุดเอกสารการสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 9 มีนาคม 2565 ภายใน เวลา 13.00 น.

7.2 การสัมภาษณ์: ทดสอบความสามารถและทัศนคติ

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 14 มีนาคม 2565
 2. กําหนดสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วันที่ 18 มีนาคม 2565

7.3 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 21 มีนาคม 2565

8. เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติการทำงานหรือกิจกรรม (CV)
 2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ
 3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 4. ผลงานเขียนทางวิชาการ เช่น บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ (Thesis)
 5. กระดาษคำตอบของคำถามสำหรับผู้สมัคร

คำถามสำหรับผู้สมัคร

“เพราะเหตุใด ทั้งเป้าหมายและดัชนี/ตัวชี้วัดจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ”
เรียบเรียงคำตอบเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 250 คำ

9. การส่งเอกสารการสมัคร

รวบรวมเอกสารประกอบการสมัครข้อ 8. ในรูปแบบไฟล์ PDF เป็น 1 ไฟล์
รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์: “พม_ชื่อ_นามสกุล”  เช่น “พม_สมศรี_ณกรุงเทพ”

กรอกข้อมูลและส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่: แบบฟอร์มการสมัครงาน

สอบถามเพิ่มเติม hr@sdgmove.com

Last Updated on มีนาคม 1, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น