SDG Move บรรยายความรู้เรื่อง SDGs แก่บุคลากรโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

10 พฤษภาคม 2566 – ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดย อาจารย์นันทินี มาลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย และอาจารย์พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ไปเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อตอบโจทย์ “การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ของโรงเรียนฯ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บางส่วนของเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย

  • การทำความเข้าใจการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การทำความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  • SDGs กับประเทศไทย
  • การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่
  • บทบาทของภาคการศึกษาในการขับเคลื่อน SDGs

Last Updated on พฤษภาคม 13, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น