YSDA ร่วมกับ SDG Move จัดค่ายแกนนำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อน SDGs ระดับท้องถิ่น “Young Move SDGs Forward Camp”

3 กรกฎาคม 2566 – สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA Thailand) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มอิสระ SDGs Hub ในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันดำเนินการจัด “ค่ายแกนนำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Young Move SDG Forward Camp) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมดถึง 487 คน

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ SDG Move และ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้แก่เยาวชน

โครงการแกนนำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นบนวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้เยาวชน (อายุ 16-25 ปี) เป็นแกนนำที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการกิจกรรมขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่นของตนเอง (Localizing SDGs) ได้ ในบทบาทของภาคเยาวชน เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสามเสาหลักความยั่งยืน สังคม-สิ่งแวดล้อม-เศรษฐกิจ

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (Young Thai for Sustainable Development Association) เป็นองค์กรยุวชนที่เคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และยังเป็นองค์กรสนับสนุนการเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัครในระดับยุวชนเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน

Last Updated on กรกฎาคม 26, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น