ผู้อำนวยการ SDG Move รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

20 กรกฎาคม 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR Global Trend)” ในหลักสูตรอบรมบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับอาวุโส ณ ห้องฝึกอบรม 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีเนื้อหารการบรรยายประกอบด้วยกรอบแนวความคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน CSR CSR Trend ระดับโลก SDGs ผลกระทบ CSR ที่ผู้บริหาร CSR ต้องรู้ และการวิเคราะห์ความยั่งยืนผ่านบอร์ดเกม 2030 SDG Game มีผู้เข้าร่วมจากภาคเอกชนทั้งหมด 14 ท่าน

Last Updated on สิงหาคม 14, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น