วิทยาลัยป๋วย ร่วมกับ SDG Move จัดการประชุมวิชาการพัฒนศาสตร์ระดับนานาชาติ – International Symposium on Development Studies “Reshaping Life, Reviving Society”

9 สิงหาคม 2566 – วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดการประชุมวิชาการพัฒนศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 – International Symposium on Development Studies “Reshaping Life, Reviving Society” ระว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม Ibis Bangkok Siam กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์​ วิศ​เว​ศวร​ คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สหวิทยาการด้านการพัฒนา นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อย่อยที่ครอบคลุมประเด็น (1) งานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา (Volunteer for Development) (2) การจัดการความยั่งยืน (Sustainable Management) และ (3) วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในโอกาสนี้ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และนางสาวแพรวพรรณ ศิริเลิศ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ จาก SDG Move เข้าร่วมนำเสนอบทความงานวิจัยภายใต้ประเด็น Sustainable Management ด้วย

นอกจากการนำเสนองานวิจัยตลอดทั้งสองวัน การประชุมวิชาการครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษ (Keynote speech) ตามด้วยเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ SDG Move และคุณนันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย SDG Move ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในงาน

Last Updated on สิงหาคม 14, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น