SDG Move บรรยาย SDGs และเวิร์กชอปด้วย 2030 SDGs Game ในรายวิชาหลักการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 กันยายน 2566 – คุณพิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) บรรยายหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการเรียนรู้ผ่าน 2030 SDGs Game” โดยได้ให้ภาพรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SDGs แนวทางการขับเคลื่อน SDGs ในภาคการศึกษา แก่นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 50 ท่าน ในรายวิชาหลักการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ฉายภาพผลกระทบจากห่วงโซ่การผลิต สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บริโภคในชีวิตประจำวัน (กาแฟ เนื้อวัว) เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของบทสนทนาเกี่ยวกับความยั่งยืนในระดับบุคคล จากนั้นจึงนำไปสู่บทบาทของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหา ทักษะสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งได้มีกิจกรรมการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน 2030 SDG Game โดยมีนางสาวกันติชา ทรัพย์ประเสริฐ เป็นกระบวนกรกิจกรรมเวิร์กชอปในฐานะ Certified 2030 SDGs Game Facilitator

Last Updated on ตุลาคม 16, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น