ผู้อำนวยการ SDG Move ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษาสู่ SDGs” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

28 ตุลาคม 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรบายโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 100 ท่าน

Last Updated on พฤศจิกายน 9, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น