ผอ. SDG Move ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล” ภายใต้กิจกรรม ISB 2024 Roadshow ครั้งที่ 1 จัดโดย กนอ.

13 พฤษภาคม 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเวทีเสวนาภายในงานเปิด กิจกรรม ISB 2024 Roadshow ครั้งที่ 1 โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (I-EA-T Sustainable Business 2024) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ ห้องประชุม Infinity 1 ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

ผศ.ชล บุนนาค ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา หัวข้อ “ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย สู่เวทีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติท่านอื่น ๆ ได้แก่

  • คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • คุณอิศริยา แสงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  • ดำเนินรายการโดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Chief Impact Creator บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด และเลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand)

โดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน ผู้บริหารและบุคลากร กนอ. ที่เกี่ยวข้องกว่า 80 ราย

รับชมบันทึกวิดีโอการเสวนา

Last Updated on พฤษภาคม 17, 2024

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น