SDG Vocab | 06 – Sustainable Agriculture – เกษตรกรรมยั่งยืน

ระบบการเกษตรอุตสาหกรรมสามารถสร้างผลผลิตอาหารและเส้นใยทำสิ่งทอได้จำนวนมหาศาล เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 05 – Malnutrition – ภาวะทุพโภชนาการ

ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) หมายถึง ภาวะที่ร่างกายที่บริโภคอาหารและได้รับสารอาหารไม่เหมาะสมทั้งปริมาณและความครบถ้วนของอาหาร ซึ่งอาจจะได้รับน้อยหรือมากกว่าความต้องการ จึงทำใ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 04 – Food Security – ความมั่นคงทางอาหาร

หากดูไทม์ไลน์การเดินทางของคำว่า ‘ความมั่นทางอาหาร’ (Food Security) จะพบว่าสอดคล้องกับสถานการณ์อาหารในสังคม ณ ขณะนั้น และวิธีที่คนยุคนั้น ๆ เลือกจะแก้ไขปัญหา เริ่มจากทศวรรษที่ ... (เพิ่มเติม)