SDG Updates | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG Updates ฉบับนี้ จะพาทุกท่านสำรวจการจับสองแนวคิดสำคัญอย่างเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อร่วมออกแบบแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการมุ่งสู่การ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | บทสรุปและข้อเสนอแนะ: เปลี่ยนผ่านอย่างไรให้เป็นธรรม? (EP. 18)

SDG Updates ฉบับนี้เป็นบทความชิ้นสุดท้ายของชุดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition) สนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประเทศไทย ได้ช่วยสรุ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Universal Basic Income: นโยบายที่ครอบคลุมการพัฒนาอย่างรอบด้าน?

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสการพูดถึงนโยบายที่สามารถสร้างหลักประกันให้ผู้คนมีความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติมาเป็นเกณฑ์ในการดำเนินนโยบ... (เพิ่มเติม)