Director’s Note: 01 -โครงการ Area-Needs, สกสว. และ SDG Move

สวัสดีทุกท่านสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มีกิจกรรมของ SDG Move หลายอย่างที่เกิดขึ้น กิจกรรมสำคัญเป็นกิจกรรมภายใต้คือ โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move และ สกสว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ 'Foresight' ในการกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัย

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ SDG Move ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือ “Foresight” บนเ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 2 จาก 2 บทความ