SDG Move ร่วมเป็นกระบวนกรเวิร์กชอปด้วย “2030 SDGs Game” ให้แก่นิสิตใหม่ สถาบันศศินทร์ฯ

3 มิถุนายน 2566 - อาจารย์ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมเป็นกระบวนกรกิจกรรมเวิร์กชอป For a Bette... (เพิ่มเติม)

1 of 1