เดนมาร์กร่วมมือ-เปลี่ยนเมืองเป็นห้องทดลองนวัตกรรมทางอาหารเพื่อความยั่งยืน

ที่มา: inhabitat.com

William McDonough พร้อมทีมงานสถาปนิกและนักออกแบบผังเมืองเตรียมแผนระยะยาวสำหรับการสร้างสวนนวัตกรรมทางอาหาร (Agro Food Park: AFP) ใกล้เมืองออฮุส (Aarhus) ซึ่งแผนดังกล่าวได้ถูกออกแบบให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคนักวิจัยและภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ปราศจากการทำลายสภาพแวดล้อม

agro-food-park-william-mcdonough-partners-2-1020x610สวน Agro Food Park เปิดทำการมาแล้วตั้งแต่ปี 2009 ภายใต้การดำเนินการของ The Danish Agriculture & Food Council และยังมีแผนจะขยายพื้นที่แห่งความยั่งยืนนี้เพิ่มอย่างต่อเนื่องในอีก 30 ปีข้างหน้านี้ ด้วยความร่วมมือจากเจ้าของที่และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยการประยุกต์ความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ที่สมดุลของระบบนิเวศ ทีมนักออกแบบจึงร่วมกันจัดสรรพื้นที่ชุมชนเมืองให้เกิดการหมุนเวียนของพลังงานที่เหมาะสม เกิดวัฎจักรน้ำ มีการกำจัดสิ่งปฎิกูลตามธรรมชาติ และการใช้สอยพื้นที่ผลิตอาหารอย่างสมดุลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ด้วยการวางผังเมืองให้เป็นสวนนวัตกรรมทางอาหารดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดพลังงานสะอาด ความหลากหลายทางชีวภาพ มีอากาศที่บริสุทธิ์ และแหล่งน้ำที่สะอาด อันเป็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมแท้จริงตามเป้าประสงค์ที่ 2.4  2.5  2.a  (เป้าหมายความมั่นคงทางอาหาร) 3.9 (สุขภาพดีจากการลดสารปนเปื้อน) 6.3  6.4  6.6  6.b (น้ำสะอาด) 7.1  7.b (พลังงานสะอาด) 11.6  11.7  11.a  11.b  11.c (ผังเมืองที่ยั่งยืน) 12 (การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน) และ 15.1  15.5  15.6  15.9  15.a  (การใช้ระบบนิเวศบกบนอย่างยั่งยืนและหยุดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ) 

agro-food-park-william-mcdonough-partners-8-1020x610

Last Updated on ธันวาคม 20, 2021

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น