ความก้าวหน้าประเทศไทยปี 2560 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 อ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการ SDG Move ได้ไปเป็นผู้ดำเนินรายการ Thailand Progress on SDGs Implementation ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลประชุมจากเวทีใหญ่สหประชาชาติ พ... (เพิ่มเติม)

การประชุม High-Level Political Forum คืออะไร

การประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) คือ การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน HLPF เป็นหนึ่งในกลไกหลาย ๆ กลไกที่ระบุไว้ใ... (เพิ่มเติม)

ตัวแทน SDG Move เข้าร่วมประชุม HLPF 2017 on Sustainable Development ที่เมือง นิวยอร์ค

In English: www.sdgmoveinenglish.wordpress.com/hlpf/ SDG MOVE โดย อ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2017 ... (เพิ่มเติม)

3 of 3