ความก้าวหน้าประเทศไทยปี 2560 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 อ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการ SDG Move ได้ไปเป็นผู้ดำเนินรายการ Thailand Progress on SDGs Implementation ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลประชุมจากเวทีใหญ่สหประชาชาติ พ... (เพิ่มเติม)

การประชุม High-Level Political Forum คืออะไร

การประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) คือ การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน HLPF เป็นหนึ่งในกลไกหลาย ๆ กลไกที่ระบุไว้ใ... (เพิ่มเติม)