SDG Interviews | คุยเรื่องผู้หญิงและการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ อุษา เลิศศรีสันทัด

สัมภาษณ์และเรียบเรียง โดย ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ เปิดตัวคอลัมน์ SDG Interviews โดย SDG Move อย่างเป็นทางการ คอลัมน์ที่ทำสกู๊ปสัมภาษณ์ขนาดไม่สั้... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส: เรียนรู้จากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต (Part 1)

ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี เมื่อประมาณกลางปี 2561 ผมในฐานะตัวแทนจากภาคการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าที่ 11: เมืองแล... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานความเสี่ยง 2020 – โลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ นับแต่ปี 2007 – 2013 ‘เศรษฐกิจ’ เป็นประเด็นที่ถูกจัดลำดับให้มีความเสี่ยงสูงมาตลอด โดยมีคะแนนความเสี่ยงสูงติด 5 อันดับ... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 6

ดร.เสถียร ฉันทะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม ... (เพิ่มเติม)

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) Research Coordination for SDGs (พ.ศ. 2560)

มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดําเนินงานทั้งหมดของโครงการตลอด 2560 โดยการดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการประสานงานฯ มีทั้งหมด 5 ประการคือ  เพื่... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | การประชุม กพย. 19 ธันวาคม 2562 กับนัยยะต่อการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย

ชล บุนนาค ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทยที่ไม่ค่อยมีคนทราบนัก การเป... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move และ สกสว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ 'Foresight' ในการกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัย

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ SDG Move ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือ “Foresight” บนเ... (เพิ่มเติม)

7 of 7