รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 17 (ส่วนที่ 1)

ดร. กุลบุตร โกเมนกุล มหาวิทยาลัยรังสิต รศ. ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร และ ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ University of Birmingham สหราชอาณาจักร จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 และการปรับใช้เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในบริบทประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก (Partnerships for the Goals) ในแง่การเงินและการค้า”

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และเผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม 2562

ผู้สนใจสามารถคลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงรายงานวิจัย

Last Updated on เมษายน 29, 2020

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น