รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ประกาศโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่อง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

ด้วยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ภายใต้ “โครงการการสื่อสารองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ (Knowledge Communication) จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารองค์ความรู้อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเขียนคอลัมน์ บทสัมภาษณ์ บทความกึ่งวิชาการได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถ สืบค้น สรุปประเด็น เรียบเรียง ข้อมูลต้นทาง งานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษได้
  • มีความสนใจในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ สวัสดิการสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เป็นต้น
  • สามารถริเริ่มงานและทำงานสำเร็จได้ด้วยตนเอง แต่ก็สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
  • มีคอมพิวเตอร์แลปทอปส่วนตัวสำหรับทำงาน
  • มีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ
 3. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
  • ผลิตงานเขียน คอลัมน์ บทสัมภาษณ์ บทความกึ่งวิชาการ เพื่อเผยแพร่
   องค์ความรู้ ข้อค้นพบจากการศึกษา วิจัยของโครงการฯ และการดำเนินงาน
   ด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
  • นำเข้าองค์ความรู้ งานวิจัย บทความ เอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวกับเป้าหมาย
   การพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  • ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยเพื่อผลิตเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ สะท้อนความเห็นต่อประเด็นที่เกิดจากการดำเนินงาน การตัดสินใจทางนโยบาย หรือประเด็น
   ที่จับตาของสังคม
  • ร่วมวางแผน กำหนดรูปแบบ ทิศทางการสื่อสารองค์ความรู้ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
 4. ระยะเวลาการจ้างงาน
  11 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 (จัดจ้างตามโครงการ)
  เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
 5. สถานที่ปฏิบัติงาน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
  เข้าปฏิบัติงานในสำนักงานอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานจากสถานที่อื่น (Work from home) อย่างมาก 2 วันต่อสัปดาห์
 6. ค่าตอบแทน
  25,000 บาทต่อเดือน
           
 7. การรับสมัคร
  วันเวลาที่รับสมัคร
  ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.
  เอกสารประกอบการสมัคร
  • ประวัติการทำงานหรือกิจกรรม (CV)
  • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ
  • ข้อสอบข้อเขียนตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  • ผลตรวจสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุสถานะสุขภาพไม่เกิน 3 เดือนย้อนหลัง(นำมาแสดงเฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

   การส่งเอกสารการสมัคร  
   (1) รวบรวมเอกสารข้อ 7.2 (1) – (3) ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์เดียว         
   (2) ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษโดยพิมพ์ชื่อ-อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุล เช่น “Sustain – Del” กรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารผ่านทางลิงก์หรือ QR Code แนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม  2563 เวลา 16.00 น.

 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์  www.sdgmove.com
  • สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.30 น.
   ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ผู้สมัครที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 9. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จากประวัติการทำงาน และการตอบข้อสอบข้อเขียนเป็นสำคัญ
  • การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบวัดทัศนคติ ความมุ่งหมาย ลักษณะการทำงานของผู้สมัครโดยจะไม่นำลำดับคะแนนในรอบเอกสารมาพิจารณา
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sdgmove.com         
  • ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563         

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

ประกาศโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่อง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น