อ่าน E-Book ‘Food Waste’ จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วขยะอาหารจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ หนังสือ Food Waste ขยะอาหาร ในรูปแบบ e-book เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ แนวทางการลดปริมาณขยะอาหาร “3Rs” (Reduce Reuse Recycle) “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช่ใหม” และแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management) ที่หลายประเทศให้ความสนใจ

“ขยะอาหาร” หนึ่งในปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะการเน่าเสียของอาหารปล่อยก๊าซมีเทนที่จะกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกเมื่อขึ้นสู่ชั้นบรรยาการ สามารถทำให้โลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 25 เท่า ในแต่ละปีจะมีขยะอาหารที่ถูกต้องฝังกลบ ประมาณ 1,300 ล้านตัน ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษคิดเป็น 8% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าในปีพ.ศ. 2560 ไทยมีขยะอาหารคิดเป็นร้อยละ 64 ของปริมาณทั้งหมด หรือ 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แต่ไทยมีการนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์น้อยมาก เนื่องจากขาดระบบการแยกขยะ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถรีไซเคิลขยะอาหารได้เพียง 2 % เท่านั้น ที่เหลือจะนำไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบรวม ความพยายามในการจัดการขยะอาหารนั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากทั้งภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นการดําเนินงานเก็บข้อมูลและจัดการเรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยบรรจุเรื่องปัญหาขยะอาหารไว้ในแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมีเป้าหมายลดขยะอาหารให้ได้ 5% ต่อปี และร่างแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนปี พ.ศ. 2564 – 2573 มีเป้าหมายลดขยะให้ได้ 25% ภายในปี พ.ศ. 2568

อ่าน Food Waste ขยะอาหาร ในรูปแบบ e-book ได้ที่นี่
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคและลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2030

อ้างอิง
https://tdri.or.th/foodwaste/
https://eservice.deqp.go.th/e-book/37/

Last Updated on กุมภาพันธ์ 22, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น