SDSN เชิญส่งข้อคิดเห็นต่อ SDG Index ในการจัดทำ Sustainable Development Report 2021 ก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการ

เครือข่ายการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network: SDSN) ร่วมกับมูลนิธิ Bertelsmann (Bertelsmann Stiftung) ขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรึกษาหารือสาธารณะ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อข้อมูล SDG Index ที่ใช้การจัดทำ Sustainable Development Report ประจำปี 2021 ก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

ทาง SDND มีความยินดีที่จะรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะในประเด็น แหล่งข้อมูลที่ใช้ทำรายงาน dashboard เบื้องต้น เกณฑ์ที่ใช้เพื่อวัดความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย แผนการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าควรประกอบอยู่ในรายงานฉบับนี้ด้วย

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับรายงานและ dashboard เบื้องต้นเพื่อการพิจารณาได้ที่  sdgindex.org/consultation-database

โปรดส่งขอคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านที่ sdgindex.org/consultation ภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.unsdsn.org/sustainable-development-report-2021-public-consultation

#SDGs#sustainabledevelopment#Agenda2030#SDR2021

Last Updated on มีนาคม 25, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น