SDG 101 | รู้หรือไม่? การนำ SDGs ไปใช้จริง เราจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายย่อย (Target) มากกว่าตัวชี้วัด (Indicator)

เพื่อให้ SDGs เป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงจำเป็นต้องมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบโครงสร้างของ SDGs ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 

  • ระดับเป้าหมาย หรือ Goals  เป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดเพื่อกำหนดภาพอนาคตที่เราอยากสร้างร่วมกัน ซึ่งในที่นี้คือ SDGs – 17 เป้าหมาย เรารู้จักกันเป็นอย่างดี
  • ระดับเป้าหมายย่อย หรือ Target (เดิมเรียกว่า เป้าหประสงค์) เป็นเป้าระดับย่อยจำนวน 160 เป้าหมายย่อย (Target) ที่กำหนดเพื่อให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมายหลัก (Goal) จึงมีความเป็นรูปธรรมและมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า
  • ระดับตัวชี้วัด หรือ Indicator  เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดผลสิ่งที่เราดำเนินการว่าได้ผลดีมากน้อยเพียงใด เราต้องเร่งทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ปัจจุบันมีทั้งหมด 247 ตัวชี้วัด

กล่าวโดยสรุปคือ โดย Goal จะช่วยให้เราเห็นภาพกว้างกว่า Target จะทำให้เราต้องทำอะไรบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมาย ส่วน Indicator ใช้วัดว่าสิ่งที่เราทำนั้นได้ผลดีมากน้อยเพียงใด  ดังนั้น คนที่ลงมือทำจึงต้องให้ความสำคัญกับ ‘เป้าหมายย่อย – Target’ เป็นหลัก 

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น