SDG 101 | แค่ไหนจึงเรียกว่าการพัฒนาที่ครอบคลุม?

การพัฒนาที่ครอบครอบคลุม (Inclusive Development) เป็นหนึ่งในหลักการเบื้องหลังของ SDGs ที่ต้องการให้ทุกการตัดสินใจต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อย คนชายขอบ กลุ่มเปราะบางที่พวกเขาอาจไม่สามารถปรับตัวหรือเข้าถึงทรัพยากรได้ยากกว่าคนทั่วไป หรือที่เรามักได้ยินว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)

แต่ต้องทำแค่ไหนจึงถือว่าครอบคลุม?

เราอาจพิจารณาได้จากความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusiveness) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าการจะทำให้คนด้อยโอกาส/ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมและโอกาสทางเศรษฐกิจและการเมืองต้องพิจารณาความครอบคลุมใน 2 มิติ คือ

  • ความครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Inclusiveness) คนด้อยโอกาส/ชุมชนมีสิทธิเข้าถึง ใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติใกล้ชุมชน สร้างหลักประกันให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองจากการแย่ง ชิงทรัพยากรโดยรัฐ/เอกชน สามารถปรับตัวและฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ ยกตัวอย่างเช่น การทำให้ชนพื้นเมืองสามารถเข้าไปใช้สอยประโยชน์จากป่าชุมชนที่พวกเขาอาศัยเพื่อการดำรงชีพได้ และต้องคุ้มครองไม่ให้ถูกขับไล่ หรือรุกรานจากอำนาจในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย
  • ความครอบคลุมเชิงสัมพัทธ์(Relational Inclusiveness) เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของประเทศร่ำรวยในการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่จนกว่า อยู่บนฐานคิดว่า ประเทศร่ำรวยอยู่ในสถานะปัจจุบันจากการขูดรีดและเอาเปรียบประเทศกำลังพัฒนามาก่อน

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น