SDG 101 | รู้หรือไม่? เทคโนโลยีก็มีผลต่อการบรรลุ SDGs

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างเครื่องมือที่เป็นเสมือน ‘เครื่องทุ่นแรง’ สำหรับวางแผนแก้ปัญหาที่ซับซ้อน รับมือต่อนาคตที่คาดเดาได้ยากทำให้เรามีทางเลือกใหม่ ๆ ในการหาทางออกที่ดี โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผนวกเพื่อขับเคลื่อน SDGs ปรากฏอยู่ในหลังการเบื้องหลังของ SDGs และยังเป็นสิ่งที่สหประชาชาติ นักวิชาการทีทำงานเรื่องการพัฒนาเห็นพ้องกันว่าต้องนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยเท่านั้นจึงจะทำให้งานขับเคลื่อน SDGs รุดหน้าอย่างรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT ) สามารถใช้ในการเสริมพลังให้ผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่น ๆ ได้
  • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (geographic information system) และ data science สามารถนำมาผนวกในกระบวนการติดตามทบทวนความก้าวหน้าของ SDGS หลายเป้าหมายที่ต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการบรรลุ เช่น นวัตกรรมด้านการเกษตร สุขภาพ การศึกษา การจัดการน้ำ พลังงาน เป็นต้น

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น