สวิตเซอร์แลนด์ยกระดับประเทศเป็นศูนย์กลาง ‘Green Fintech’ และการเงินสีเขียวของโลก

ตั้งแต่ปลายปี 2563 State Secretariat for International Finance (SIF) ในนามของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ เปิดตัว ‘เครือข่ายฟินเทคสีเขียว’ (Green Fintech Network) แหล่งรวมบรรดาสตาร์ทอัพ-บริษัท-องค์กร ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้านดิจิทัลและด้านการเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนสู่สิ่งใหม่ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนตาม ‘ESG’ ในการตัดสินใจ การดำเนินงาน และประเมินผลกระทบของงานด้านการเงินและดิจิทัลที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม* ที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เองก็ได้ให้ความสำคัญมากว่า 4 ปีแล้ว

โดยเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เครือข่ายฟินเทคสีเขียวก็ได้ออกแผนปฏิบัติการเดินหน้ายกระดับให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้นำโลก-ศูนย์กลาง ‘ฟินเทคสีเขียว’ มุ่งเน้นที่ 5 กิจกรรม ได้แก่ ฟูมฟักให้เกิดสตาร์ทอัพใหม่ ๆ สนับสนุนระบบนิเวศของฟินเทคและนวัตกรรม อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทุน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล และส่งเสริมการเข้าถึงลูกค้า นอกจากนี้ ยังวางแผนดึงดูดธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ บริษัทด้านกฎหมายและที่ให้คำปรึกษา ที่มีความสามารถจากทุกมุมโลกให้มาเริ่มธุรกิจฟินเทคสีเขียวในสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

ซึ่งรายละเอียดโดยคร่าวของ 5 กิจกรรมหลัก มีดังนี้

  • ฟูมฟักให้เกิดสตาร์ทอัพใหม่ ๆ – ผลิตผู้เชี่ยวชาญและสตาร์ทอัพด้วยการสนับสนุนผ่านการศึกษา การอบรมและฝึกฝนโดยเฉพาะองค์ความรู้การเงินสีเขียว รวมถึงการให้เงินทุน โดยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะอำนวยการด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการใช้บล็อกเชนในการเงินสีเขียว
  • สนับสนุนระบบนิเวศของฟินเทคและนวัตกรรม – ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเป็นศูนย์รวมและชุมชนฟินเทคสีเขียว โดยจัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากสวิตเซอร์แลนด์และต่างประเทศ รวมถึงจัดให้มีการทำโครงการร่วมกัน
  • อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทุน – การมีกองทุนรวม (fund of funds) สำหรับฟินเทคสีเขียวโดยเฉพาะ โดยจะลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital – VC) สำหรับสตาร์ทอัพ และส่งเสริมให้ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งรัฐบาลอาจจะสนับสนุนผ่านการออกพันธบัตร green tech และผ่อนคลายมาตรการสำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อให้ลงทุนในฟินเทคสีเขียว
  • สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล – จัดให้มีแพลตฟอร์มข้อมูลความยั่งยืนระหว่างประเทศ และให้บริษัทปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และชี้ความเสี่ยงอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
  • ส่งเสริมการเข้าถึงลูกค้า – พัฒนาให้มี ‘แผนที่’ ที่ให้โลกได้เห็นสตาร์ทอัพท้องถิ่น สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันสร้างกลุ่มค้าขายระหว่างกันเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นศูนย์รวม และจะมีการโปรโมทระบบนิเวศด้านดิจิทัลและการเงินสีเขียวของสวิตเซอร์แลนด์นี้สู่สายตาประชาคมโลกด้วย

ปัจจุบัน การเงินสีเขียว (green finance) หรือ การเงินที่ยั่งยืน (sustainable finance) เติบโตขึ้นมาก โดยคาดว่าตลาดพันธบัตรสีเขียวจะมีมูลค่าถึง US$2.36 ล้านล้านภายในปี 2566

*การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดผลกระทบจากและปรับตัวต่อ climate change / การคำนึงถึงสังคม อาทิ ความเหลื่อมล้ำ ความครอบคลุม สิทธิมนุษยชน ส่วนบรรษัทที่มีธรรมาภิบาล คือ หลักประกันว่าจะคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการตัดสินใจของธุรกิจ

Fintech คืออะไร? การเงินสีเขียว คืออะไร?

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ #SDG8 (8.1) การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืน (8.2) ผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (8.3) การสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ SMEs การเข้าถึงบริการทางการเงิน (8.10) ความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงิน #SDG9 การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (9.3) การผนวก SMEs เข้าห่วงโซ่อุปทาน/ตลาด การเข้าถึงบริการทางการเงินของ SMEs และ #SDG12 (12.6) แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในภาคเอกชน

แหล่งที่มา:
https://fintechnews.ch/green-fintech/the-green-fintech-action-plan-to-turn-switzerland-into-a-leading-sustainable-digital-finance-hub/44273/
https://fintechnews.ch/green-fintech/an-overview-of-the-swiss-green-fintech-sector/43358/

Last Updated on เมษายน 23, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น