SDG 101 | รู้หรือไม่? การศึกษาไม่ได้อยู่แค่ใน SDG 4

นอกจากการศึกษาจะเป็นประเด็นหลักของ SDG 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว ยังมีบางประเด็นที่เป็นเรื่องการศึกษาโดยตรงแต่จัดอยู่ในเป้าหมายอื่นนั่นคือ

  • SDG 12.8 เกี่ยวกับการศึกษาและให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ โดยเป้าหมายย่อยนี้จะมุ่งเน้นไปที่การทำให้นโยบาย หลักสูตร การเรียนการสอนทั้งในระบบนอกระบบมีการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นและเมืองโลก
  • SDG 13.3 การศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาและปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องการให้บรรลุเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน (Global warming)

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

  • Pimnara Intaprasert

    Editor | คนทำงานข้ามสายที่ชอบมองภาพใหญ่และอยากเห็นงานพัฒนามองทุกศาสตร์อย่างเชื่อมโยง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น