สถาบันอาชีวศึกษากับการปรับวิชา-เนื้อหา-วิธีการสอนให้สอดคล้องกับตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบโควิด-19

รายงาน How are vocational institutions innovating, evolving and changing as a result of Covid-19? (มิถุนายน 2564) โดยองค์กรด้านการศึกษา British Council และ Association of Colleges สำรวจและศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน, การเรียนรู้จากการทำงาน (work-based learning – WBL) หรือการฝึกงานจริงจากสถานประกอบการ (apprenticeships), และ Digital Transformation ใน 5 ประเทศ – กานา อินเดีย มาเลเซีย แอฟริกาใต้ และสหราชอาณาจักร เพื่อดูความสามารถของสถาบันการศึกษาในการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตพัฒนานโยบายและวิธีการวัดผลการศึกษาในระยะกลางและระยะยาวอย่างไร

นอกจากนี้ รายงานยังได้เน้นย้ำความสำคัญของหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้รุดหน้าและสอดรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานอันเป็นผลจากโรคระบาด โดยเฉพาะว่าการปรับตัวจาก ‘สถาบัน’ ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาชีพนั้น เป็นปัจจัยสำคัญ

สรุปสาระสำคัญจากรายงานโดยสังเขป มีดังนี้

เข้าถึงรายงานได้ที่ : How are vocational institutions innovating, evolving and changing as a result of Covid-19?
  • โควิด-19 ได้เข้ามาทำให้สถาบันอาชีวศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเป็นอย่างยิ่ง
  • นอกจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหารจัดการของสถาบันแล้ว (อาทิ บางสถาบันที่เป็นเครือข่ายในมาเลเซียและอินเดีย ที่ยังจำเป็นต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลาง) ประเด็นเด่น ๆ ยังมีเรื่องการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนและการสอน
  • โดยมีสถาบันถึง 9 ใน 10 ที่เปลี่ยนนโยบายของสถาบันตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19
  • ทว่ามีสถาบันอาชีวศึกษา 6% ที่ยังคงวิธีการสอนแบบออฟไลน์เหมือนเดิม (face-to-face)
  • คำถามที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การเรียนการสอนของอาชีวศึกษาก่อนหน้าที่จะมีโรคระบาดนั้น (pre-pandemic) จะสามารถตอบโจทย์โลกหลังโรคระบาด (post-pandemic) รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการศึกษาของนักเรียนได้หรือไม่ โดยเฉพาะหากเราตระหนักว่าโควิด-19 มีผลกระทบในระยะยาวและส่งผลให้ต้องมีการออกแบบหลักสูตรใหม่
  • ซึ่งในด้านการพัฒนาหลักสูตรนั้น 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าวางแผนจะปรับหลักสูตร เช่น ในด้านวิชาและเนื้อหาที่สอนและวิธีการสอน เป็นต้น เนื่องจากว่าความต้องการของตลาดงานย่อมเปลี่ยนไปและนั่นได้กระทบเรื่องที่จะต้องฝึกฝน/สอนด้วย ตัวอย่างเช่น ในกานา การรับนักเรียนเข้าคอร์สความสวยงามและการจัดแต่งทรงผมลดลงอันเป็นผลจากมาตรการเว้นระยะห่าง ทำให้สถาบันที่ให้การศึกษาคอร์สดังกล่าวต้องปรับเป็นการสอนเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แทน ส่วนคอร์สที่เกี่ยวกับเครื่องประดับ อาจพิจารณาปรับให้เป็นการฝึกฝนด้วยตัวเองและ ‘portfolio- based courses’ ส่วนมาเลเซียอาจหันมาจัดคอร์สเกี่ยวกับพลาสติกมากขึ้น แทนที่คอร์สเกี่ยวกับการผลิตในภาคการบินที่ความต้องการมีลดลง ขณะที่อินเดีย อาจให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านสายตามากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการผ่าตัดตาของประชากรและคอร์สที่เกี่ยวกับการทำงานออนไลน์ ไปจนถึงคอร์สสอนความเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมตอบสนองประเด็นการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในช่วงโรคระบาด
  • ในด้านการวัดผลการศึกษา มี 47% ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลเป็นการชั่วคราวและจะเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบเดิม และ 47% ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลบางประการ โดยจะยังคงใช้วิธีนั้นต่อไปในอนาคต
เข้าถึงรายงานได้ที่ : How are vocational institutions innovating, evolving and changing as a result of Covid-19?

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน (เพื่อตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อมาตรการล็อกดาวน์และการปิดสถาบันการศึกษา) พบว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ตามคำแนะนำในรายงานนี้ยังระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายและนักปฏิบัติการควรพิจารณานำการเปลี่ยนแปลงระยะชั่วคราวเป็นนโยบายในระยะยาว อาทิ การเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) และการเพิ่มทักษะของผู้สอน (upskill) พร้อมด้วยการจัดให้มีการอบรมการใช้เครื่องมือดิจิทัล

● เข้าถึงรายงานได้ที่ : How are vocational institutions innovating, evolving and changing as a result of Covid-19?

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ – (4.3) ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ – (8.3) ส่งเสริมนโยบายที่พัฒนางานที่ดี ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์-นวัตกรรม และการเกิดและเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง – (8.6) ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษาและที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

แหล่งที่มา:
https://www.britishcouncil.org/education/skills-employability/research/innovating-vocational-institutions-covid-19
https://www.fenews.co.uk/fevoices/70686-vocational-training-and-education-changed-forever-due-to-the-pandemic

Last Updated on มกราคม 12, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น