SDG Vocab | 30 – Environmentally Sound Technologies – เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Environmentally Sound Technologies (ESTs) มีความหมายว่าสั้น ๆ คือ ‘เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ หากอ้างอิงจาก Agenda 21 แผนแม่บทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้รับรองจากการประชุม Rio Earth Summit ในปี ค.ศ.1992 ในหมวด 23 สามารถสรุปความหมายของเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็น ESTs ได้ 3 ประการ ดังนี้

  • เทคโนโลยีที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดมลพิษน้อย
  • เทคโนโลยีที่ใช้ทรัพยากรทั้งหมดให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น
  • เทคโนโลยีที่สามารถรีไซเคิลของเสียได้มากขึ้น และ จัดการกับของเสียที่หลงเหลือด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ

ทั้งนี้ ESTs ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่เทคโนโลยีที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงกระบวนการการผลิตทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนการผลิต สินค้าหรือบริการขั้นสุดท้าย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งวิธีการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบัน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้า ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของความตกลงปารีส (Paris Agreement) คือความพยายามจะแก้ไขให้โลกมีสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้น ด้วยการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยผลักดันให้ความตกลงปารีสเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อมมีต้นทุนสูงสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา ทั้งในแง่ ต้นทุนการเข้าถึงข้อมูล และ ต้นทุนในการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นการเปิดตลาดเสรีการค้าระหว่างประเทศสามารถช่วยในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่สามารถเข้าถึงได้

ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยให้โลกบรรลุ #SDG9 ส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังส่งผลดีโดยตรงต่อ #SDG13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องทำงานไปพร้อมกับกับการพัฒนาการเข้าถึงพลังงานสะอาดตาม #SDG7 และการสนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนี้ให้ประเทศกำลังพัฒนาด้วย #SDG17

ศึกษาตัวอย่างเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานหมุนเวียน-โซล่าเซลล์ , การกำจัดของเสีย-เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration) , อื่น ๆ อีกมากมาย ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.)

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน #SDG9 – เป้าประสงค์ 9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Target 9.4 : By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities


SDG Vocab รู้จักคำศัพท์ รู้จัก SDGs

หมายเหตุ – คำอธิบายข้างต้นสรุปโดยทีมงาน เพื่อให้อ่านแล้วทำความเข้าใจง่ายเท่านั้น
ไม่แนะนำให้นำไปอ้างอิงในเชิงวิชาการ

แหล่งที่มา :
Environmentally Sound Technologies (UNEP)
Trade in environmentally sound technologies (EST) (UNEP)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.)


Last Updated on มกราคม 3, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น