SDG Vocab | 31 – Research and Development – การวิจัยและการพัฒนา

‘การวิจัยและการพัฒนา’ ประกอบไปด้วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์หรืองานในเชิงประดิษฐ์ ซึ่งการทำงานเหล่านี้อยู่ภายใต้พื้นฐานที่มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบวิธี โดยกิจกรรมเหล่านี้มุ่งสร้างนวัตกรรม ความรู้ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใหม่ ๆ

ทั้งนี้องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) อธิบายว่าการวิจัยและการพัฒนา (R&D) มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้

  1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ซึ่งเป็นการทดลองหรือการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาทฤษฎีและความรู้ใหม่ ๆ ที่มาจากปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์เพื่อการใดโดยเฉพาะ
  2. การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เช่นกัน แต่ที่แตกต่างคือจะมีวัตถุประสงค์ที่จะนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ที่ชัดเจน หรือนำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัด
  3. การพัฒนาทดลอง (Experimental Development) คือการนำความรู้ที่ได้จากการวิจัย และ/หรือ จากประสบการณ์จริงมาสร้างวัสดุ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบ หรือการบริการใหม่ ๆ หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยวิธีการที่มีระบบระเบียบ

‘การวิจัยและการพัฒนา’ นั้นยังนับเป็นการลงทุนเพื่อค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ (capacity) นอกจากนั้น การวิจัยและพัฒนายังเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (technological innovation) หรือการพัฒนาทุนมนุษย์ (improvement in human capital) ซึ่งการวิจัยและการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จสามารถนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมได้

ซึ่งความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาก็จะช่วยสนับสนุน #SDG9 ส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้วย

แต่กระนั้นก็ใช่ว่าทุกการวิจัยและการพัฒนาจะประสบความสำเร็จ . . .

เพราะการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาย่อมมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวเช่นกัน นั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ไปกับการวิจัยและพัฒนานั้นสูญเปล่า ในแง่นี้ จึงทำให้การวิจัยและพัฒนามีน้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็น เพราะความเสี่ยงที่จะสูญเสียก้อนเงินเหล่านั้นพร้อมกับที่สูญเสียผลตอบแทนที่ไม่สามารถเห็นผลได้ทันที เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ผู้คนขาดแรงจูงใจ (incentive) ในการลงทุน

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของธนาคารโลก (World Bank) พบว่าปัจจัยอย่างระดับความยาก/ง่ายในการเข้าถึงเงินทุน/ตลาดทุน หรือ การเข้าถึงความลึกทางการเงิน (financial depth) ได้มากหรือน้อย ตลอดจนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property rights) ความสามารถของรัฐบาลในการระดมทรัพยากร และคุณภาพของสถาบันวิจัยนั้น สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าความพยายามที่จะเพิ่มการวิจัยและการพัฒนายังเป็นการพัฒนาประเทศนั้น ๆ ให้เจริญก้าวหน้า มากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ คำว่า ‘การวิจัยและการพัฒนา’ ปรากฏอยู่ใน ‘#SDG9 – (9.5) เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและการพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น’

Target 9.5: Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending.


SDG Vocab รู้จักคำศัพท์ รู้จัก SDGs

หมายเหตุ – คำอธิบายข้างต้นสรุปโดยทีมงาน เพื่อให้อ่านแล้วทำความเข้าใจง่ายเท่านั้น
ไม่แนะนำให้นำไปอ้างอิงในเชิงวิชาการ

แหล่งที่มา :
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/research-and-development-r-d/indicator-group/english_09614029-en
https://documents1.worldbank.org/curated/en/778751468739477640
https://www.economicshelp.org/blog/525/economics/definition-research-development-and-innovation/

Last Updated on มกราคม 3, 2022

Author

  • Sorravit Ma

    Knowledge Communication [Intern] | นักศึกษาฝึกงานผู้ฝันใฝ่ในสังคมที่ดีกว่า

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น