EA และ มทร. อีสาน ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ พัฒนาบัณฑิตมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ผู้พัฒนาด้านพลังงานทดแทน ทำข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน) เพื่อผลิตบัณฑิตจบใหม่ที่มีทักษะและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นสำหรับการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ นำโดยนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มทร. อีสาน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมเป็นสักขีพยาน

ตัวอย่างหลักสูตรใหม่ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive Engineering)  หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Maintenance)  หลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมการสร้างทักษะใหม่/พัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) และ การสร้างและซ่อมบำรุงรถไฟไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ (Electric Railway Maintenance) เป็นต้น

นายสมโภชน์ กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า ที่ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่เกิดจากการสันดาปของเครื่องยนต์ที่เสื่อมสภาพอีกด้วย

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ เริ่มดำเนินการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่าลงทุน 6 พันล้านบาทแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน มีขนาดกำลังการผลิต ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) และมีความตั้งใจที่จะขยายให้ได้สูงถึง 50 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง รวมถึงยังมีโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 1.8 พันล้านบาท ที่เฉพาะในปีนี้ มีคำสั่งซื้อเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว 1,000 คัน

ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30/30 คือ การตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle : ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2573 เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ 
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
- (4.4) เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ
#SDG7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
- (7.2) เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก
- (7.b) ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังงานสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนา 
#SDG9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
- (9.b) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีนโยบายสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า

ที่มา : Initiative aims to provide talent for the EV industry (Bangkok Post)
มทร.อีสาน ผนึกกำลัง EA ลุยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ครบวงจร (RMUTI)

Last Updated on สิงหาคม 17, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น