‘Earth Warriors’ หลักสูตรทางเลือกสอนเด็กเล็กในประเทศที่ร่ำรวย ให้รู้รักความยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ

ทุกคนในทุกช่วงวัยควรมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เด็กและเยาวชนจะเกิดและเติบโตมาเผชิญกับคลื่นความร้อน ไฟป่า ภัยแล้ง หายนะของพืชผล และภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ มากกว่าคนรุ่นปู่ยาตายายได้เผชิญมา

ถึงกระนั้น การศึกษาดังกล่าวอาจจะยังไมได้รับการผลักดันอย่างเพียงพอ หลักสูตรการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำอย่าง ‘Earth Warriors’ จึงเกิดขึ้นโดยผู้ประกอบการเพื่อสังคมเป็นผู้ริเริ่ม เน้นปลูกฝังอุปนิสัยของการรู้รักความยั่งยืนในเด็กเล็กอายุระหว่าง 3 – 7 ปี ให้ค่อย ๆ บ่มเพาะความเข้าใจและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ #SDG12 และ #SDG13 ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโลกและสิ่งแวดล้อม

โดยหลักสูตรนี้เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง หรือโรงเรียนที่มีค่าเทอมค่อนข้างสูง/หลักสูตรนานาชาติ ด้วยแนวคิดจากงานวิจัยที่ว่าการส่งเสริมการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มเยาวชนของประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง 16% ผลที่ได้จะช่วยให้สามารถลดคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ถึง 19 กิกะตันภายในปี 2593

Keya Lamba และ Shweta Bahri สองผู้ก่อตั้ง Earth Warriors ที่สนใจประเด็นด้านการศึกษาและความยั่งยืน มองว่าพัฒนาการของวัยเด็กในช่วงปีแรกนั้นสำคัญ และการจะส่งเสริมความคิดตลอดจนการสนับสนุนพฤติกรรมที่ยั่งยืนก็ควรเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะการปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กจะทำให้เรื่องเหล่านี้หลอมรวมเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติ โดยไม่ใช่การบีบบังคับให้จะต้องทำหรือจะต้องใส่ใจ ทั้งนี้ การพัฒนา Earth Warriors ขึ้นมาถือว่าเบื้องต้นได้ช่วยอุดช่องโหว่ของการศึกษาที่ยังไม่มีว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาพจาก https://www.earthwarriorsglobal.com/

โดยหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนของ Earth Warriors นั้น ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับเด็กเล็กอายุระหว่าง 3 – 7 ปี แบ่งช่วงอายุออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 3-4 ปี 4-5 ปี 5-6 ปี และ 6-7 ปี เพื่อให้เด็กแต่ละช่วงอายุค่อย ๆ สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับอายุ ผ่านกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำหรือการเล่นเพื่อเรียนรู้

โรงเรียนและผู้ปกครองที่สนใจจะนำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนนี้ไปใช้ในห้องเรียนหรือที่บ้านก็สามารถทำได้ เพราะ Earth Warriors มีทั้งการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยที่ข้อมูลความถูกต้องของเนื้อหาได้ผ่านการตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรนี้มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับเด็ก

ซึ่งมีเนื้อหาทั้งที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดขยะ โดยผ่านกิจกรรมที่เน้นการลงมือ อาทิ ลองให้ทำการทดลอง ลองให้ปลูกพืชผลหรือปลูกอาหารด้วยตัวเอง หลัก ๆ คือเน้นให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกห่างหรือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสอนให้เด็กตระหนักว่าปัจเจกบุคคลสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างไรก็ดี ด้วยความที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง การเข้าถึงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนของ Earth Warriors จึงมีค่าใช้จ่าย โดยสามารถเลือกซื้อหลักสูตรที่สนใจ หรือ ลงทะเบียน (subscription) ได้ โดยจะจะมีคำแนะนำสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนและระยะเวลาการเรียนที่แนะนำ

ในท้ายที่สุดแล้ว ความท้าทายที่สำคัญอีกประการนอกจากการออกแบบหลักสูตรเอง คือคำถามที่ว่า หลักสูตรนี้ดึงดูดมากพอจะเป็นการรณรงค์ให้รัฐบาลเห็นความสำคัญแล้วนำอุปกรณ์/สื่อการสอน/องค์ความรู้เช่นนี้ไปใช้งานในระบบการศึกษาและห้องเรียน หรือริเริ่มด้วยตนเองหรือไม่

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม
-(4.7) ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
-(12.5) ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำ ภายในปี 2573
-(12.8) ประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
#SDG13 การรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-(13.3) พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า

แหล่งที่มา:
Climate education still a ‘peripheral topic’ in Southeast Asia’s syllabus amid calls to make it compulsory (Channel News Asia)
Earth Warriors (earthwarriorsglobal.com)

Last Updated on ตุลาคม 13, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น