ความยากจน-ความเหลื่อมล้ำ และการว่างงาน แซงหน้าโควิด-19 เป็น 2 อันดับแรกที่ผู้คน “กังวล” มากที่สุด

ผลการสำรวจ What Worries the World? 2021 เผยแพร่ล่าสุดโดยบริษัทสำรวจและวิจัยตลาด Ipsos เผยว่า การระบาดของโควิด-19 หลุดจากความกังวลอันดับแรก ตกไปอยู่อันดับที่ 3 ในรอบ 18 เดือนที่ผ่านมา โดยอันดับที่ 1 ที่ผู้คนรู้สึกกังวลกันมากที่สุดคือ “ความยากจนและความไม่เท่าเทียม/เหลื่อมล้ำทางสังคม” ตามมาด้วยปัญหาการว่างงาน ขณะที่ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” กลายเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ไต่ระดับ (ความกังวล) ขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยครั้งนี้อยู่ในอันดับที่ 10 จาก 18 ประเด็นความกังวล

การสำรวจดังกล่าว เป็นการสำรวจออนไลน์โดยครอบคลุมประชาชนมากกว่า 20,000 คนใน 28 ประเทศ อายุระหว่าง 18-74 ปี ในแคนาดา อิสราเอล มาเลเซีย แอฟริกาใต้ ตุรกี และสหรัฐฯ และอายุระหว่าง  16-74 ปี ในอีก 21 ประเทศที่เหลือ โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บมาอย่างสม่ำเสมอในช่วง 10 ปีนี้

ผลพบว่า โลกมีความกังวลกับเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียม/เหลื่อมล้ำทางสังคมมากที่สุด คิดเป็นเฉลี่ย 33% ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม โดยประเทศที่ตอบว่ากังวลมากที่สุด ได้แก่ ฮังการี รัสเซีย โคลัมเบีย และบราซิล ส่วนอันดับที่ 2 ที่พบว่าผู้คนกังวลมากที่สุด เป็นเรื่องการว่างงาน คิดเป็นเฉลี่ย 30% ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม โดย 2 ใน 3 ของประชาชนในแอฟริกาใต้มองว่า “การว่างงาน” เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่สุด ขณะที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามในสเปน อิตาลี และโคลัมเบีย ก็เห็นตรงกันเช่นนั้น

ผลการสำรวจครั้งนี้ สะท้อนว่าการระบาดของโควิด-19 “ไม่ได้เป็นความกังวลมากที่สุด” อีกต่อไป อย่างน้อยก็ ณ ขณะที่เสร็จสิ้นการสำรวจดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ถึงกระนั้น มาเลเซียถือเป็นประเทศที่แสดงความกังวลต่อโควิด-19 มากที่สุด คิดเป็น 64% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนประเทศเด่น ๆ ที่ความรู้สึกกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าวลดน้อยลงไปจากเดิม (ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความกังวลอันดับต้น) ได้แก่ เยอรมัน เปรู และบราซิล

ภาพจาก Ipsos Global Advisor / World Economic Forum

ทำให้ 5 อันดับแรกที่ผู้คนในโลกรู้สึกกังวลมากที่สุด โดยสรุปคือ 1) ความยากจนและความไม่เท่าเทียม/เหลื่อมล้ำทางสังคม 2) การว่างงาน 3) โควิด-19 4) ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และ 5) อาชญากรรมและความรุนแรง

ที่น่าสนใจคือกระแสความกังวลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 15% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าว นำโดยแคนาดา เยอรมัน และออนเตรเลีย และยังมีแนวโน้มว่าความรู้สึกกังวลต่อประเด็นดังกล่าวในโลกจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้สำหรับผลการสำรวจนี้จะตกอยู่ในอันดับที่ 10 โดยเป็นรองจาก การสาธารณสุข (อันดับที่ 6) การศึกษา (อันดับที่ 7) ภาษี (อันดับที่ 8) และเงินเฟ้อ (อันดับที่ 9)

ส่วนอันดับที่ 11 – 18 นั้น ได้แก่ 11) การควบคุมการเข้าเมือง 12) ภัยคุกคามที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 13) จริยธรรมที่เสื่อมถอยลง 14) การเติบโตของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง (extremism) 15) การก่อการร้าย 16) การคงไว้ซึ่งโครงการช่วยเหลือทางสังคม 17) การเข้าถึงเครดิต และ 18) โรคอ้วนในเด็ก

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ยุติความยากจน ซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองทางสังคม
#SDG3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
#SDG8 การเติบโตทางเศรษฐกิจและงานที่มีคุณค่า
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศและระหว่างประเทศ

#SDG13 การรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
#SDG15 การอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งน้ำบนบกและถิ่นที่อยู่อาศัย

#SDG16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ครอบคลุม สถาบันมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมประเด็นความรุนแรง อาชญากรรมและการก่อการร้าย ไปจนถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

แหล่งที่มา:
This is what the world is worrying about right now (World Economic Forum)

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น