ปูทางให้เด็กหญิงเข้าสู่งานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยหนังสือการ์ตูนดิจิทัลและเกมจำลอง “CryptoComics”

“ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” (cybersecurity) จำเป็นและใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด หากยังมีอาชญากรรมไซเบอร์ก่อเหตุโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์ นั่นหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต จนประเทศอย่างเช่นสหรัฐฯ วางแผนสร้างงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มากขึ้น กระนั้น สัดส่วนผู้หญิงในสายงานนี้ยังมีจำนวนที่น้อย คิดเป็นนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูลเพียง 11% เท่านั้น ส่วนหนึ่งของสาเหตุเป็นไปได้ว่ามาจากมุมมองของผู้หญิงและเด็กหญิงที่มีต่อวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (computer science) และสะเต็มศึกษา (STEM)

กิจกรรมหลังเลิกเรียน “CryptoComics” 6 บทเรียนจึงถูกออกแบบขึ้น เพื่อสอนเด็กเล็กตั้งแต่ประถมศึกษาโดยเฉพาะเด็กหญิงและเด็กหญิงผิวสีในเมืองแอตแลนตา สหรัฐฯ ได้เริ่มฝึกฝนการเก็บรักษาข้อมูลดิจิทัลให้ปลอดภัย ด้วยวิชาการถอดและเข้ารหัส/โค้ดรักษาความปลอดภัย (Cryptology) โดยมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนหลักเป็นหนังสือการ์ตูนดิจิทัล เกมจำลอง (simulation game) แอพลิเคชัน และกิจกรรมการขีดเขียนสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบการฟังสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาด้านการอ่าน โดยตลอดกระบวนการนั้น สอดแทรกองค์ความรู้และเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย

คอร์สดังกล่าวพัฒนาโดยนักการศึกษาร่วมกับนักวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและสะเต็มศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระตุ้นความสนใจของเด็กหญิงที่อาจจะไม่เคยรับรู้เรื่องราวด้านนี้มาก่อน และเปิดลู่ทางให้เห็นความเป็นไปได้ของอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต ผ่านกกิจกรรมการลองลงมือทำและรับฟังจากประสบการณ์จริง

ส่วนหนึ่งของคอร์สดังกล่าวที่น่าสนใจคือ ‘หนังสือการ์ตูนดิจิทัล’ ที่พัฒนาโดยศิลปินมีเดียอาร์ต D.A Jackson เดินเรื่องโดยตัวนำเอก 3 เพื่อนเกลอ Akila Carly และ Bai ที่วันหนึ่งพบกล่องของขวัญจากคุณย่าของ Akila จากแอฟริกาตะวันตก เมื่อเธอถ่ายรูปภาพกล่องนั้นด้วยแท็บเล็ต ก็พบว่ามันทำให้ Akila และเพื่อน ๆ ติดกับอยู่ในโลกไซเบอร์ที่น่าฉงน จากนั้นเรื่องราวก็ดำเนินไปด้วยการถอดรหัสโค้ดและปริศนาต่าง ๆ โดยระหว่างทางนั้นเองได้มีการสอดแทรกความรู้พื้นฐานด้าน Cryptology ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งถอดต้นแบบมาจากเรื่องราวของสหรัฐฯ) จนในท้ายที่สุดสามารถนำพาให้เด็ก ๆ หนีออกจากโลกไซเบอร์นั้นได้

คุณครูผู้สนับสนุนการใช้คอร์สเรียนดังกล่าวสะท้อนว่า CryptoComics จะเป็น “จุดเปลี่ยน” ที่สำคัญที่จะกระตุ้นความสนใจให้เด็กหญิงหันมามีส่วนร่วมในแวดวงด้านนี้มากขึ้นได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมและเข้าถึง CryptoComics ได้ทางเว็บไซต์ cryptocomics.org

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค
-(4.4) เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573
#SDG5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเสริมพลังอำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง
-(5.5) สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และมีโอกาสเท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ
-(5.b) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการให้อำนาจแก่ผู้หญิง
#SDG8 การเติบโตทางเศรษฐกิจและงานที่มีคุณค่า
-(8.6) ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563
#SDG9 โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยี

แหล่งที่มา:
Comic book introduces kids to key concepts and careers in cybersecurity (Conversation)

Last Updated on ธันวาคม 15, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น