WHO เสนอว่า การลงทุนเพิ่มไม่ถึง 1 USD ต่อคนต่อปี สามารถช่วยรักษาชีวิตคน 7 ล้านคนจากโรค NCDs ได้

การลงทุนเเพิ่มเติมเพียงแค่ 0.84 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน ต่อปี เพื่อการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อในกลุ่มประเทศรายได้น้อยและกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง สามารถช่วยชีวิตคนได้มากถึง 7 ล้านคน ภายในปี 2030

รายงานฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ‘Saving lives, spending less: the case for investing in noncommunicable diseases‘ เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางระดับล่างลงทุนเพิ่มเติมในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อตามมาตรการที่เสนอโดยองค์การอนามัยโลก เป็นเงินเพียงแค่ 0.84 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 28 บาท) ต่อคนต่อปีเท่านั้น จะสามารถช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อได้ถึง 7 ล้านคน หลีกเลี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้มากถึง 10 ล้านเคส และเพิ่มปีของการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีรวมกันได้ถึง 50 ล้านปี ภายในปี 2030 นี้

โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของ 7 ใน 10 คนทั่วโลก แต่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางระดับล่างเป็นสัดส่วนสูงถึง 85% รายงานจากองค์การอนามัยโลกฉบับนี้ได้คำนวณการลงทุนเพิ่มเติมทุก 1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายผลของการดำเนินงานตามมาตรการที่มีความคุ้มทุน (best buy interventions) ในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงของโรค NCDs จะได้รับผลตอบแทน (return of investment) สูงถึง 7 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่า 2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030

มาตรการที่มีความคุ้มทุน (best buy interventions) เพื่อแก้ปัญหาภาระโรคไม่ติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพขององค์การอนามัยโลกใช้เงินลงทุนค่อนข้างต่ำแต่สามารถช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่สูงกว่ามากในอนาคตได้ ทำให้แม้กระทั่งประเทศที่มีรายได้น้อยสามารถดำเนินการได้ไม่ยาก และมีตัวอย่างความสำเร็จในหลาย ๆ ประเทศ ครอบคลุมทั้ง มาตรการเพื่อลดการใช้ยาสูบและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด เช่น การขึ้นภาษี ด้านการปรับปรุงคุณภาพอาหารและโภชนาการ เช่น การกำหนดปริมาณเกลือในอาหาร การเพิ่มการออกกำลังกาย การลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวาน และการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- (3.4) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2573
- (3.5) เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย
- (3.a) เพิ่มความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม

ที่มา : Investing 1 dollar per person per year could save 7 million lives in low- and lower-middle-income countries (WHO)

Last Updated on ธันวาคม 15, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น