ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการฝ่ายวิจัย

ตามที่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการฝ่ายวิจัย” นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเอกสารของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โดยกำหนดการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และกระบวนการสัมภาษณ์จะเสร็จสิ้นในรอบเดียวตามกำหนดเวลาและทำการสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์สำหรับเข้าสัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่ท่านใช้ในการสมัคร โปรดตรวจสอบและยืนยันความประสงค์ผ่านช่องทางดังกล่าวภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18:00 น. กรณีผู้สมัครไม่แจ้งยืนยันหรือไม่มาสัมภาษณ์ตามกำหนดเวลาข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

Last Updated on กุมภาพันธ์ 15, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น